Voorwaarden

Hier is de vertaling van de tekst naar het Nederlands:

Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van kracht op 05/11/2014.

De vennootschap Caractère SARL (hierna DE VERKOPER genoemd) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer RCS Paris B 389 928 862. Het postadres is CARACTERE 2 rue Léon Mauvais 93600 Aulnay sous bois en het e-mailadres is info@caractere-paris.com. Elke bestelling van een product uit de online winkel van de website www.caratere-paris.com (hierna DE VERKOPERSITE genoemd) vereist de voorafgaande raadpleging en acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden. Door te klikken op de bestelknop geeft u uw volledige instemming met deze voorwaarden. Deze klik geldt als "digitale handtekening".

Doel:
Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen te definiëren met betrekking tot de online verkoop van goederen aangeboden door DE VERKOPER aan de consument.

Bestelbevestiging:
De contractuele informatie wordt bevestigd per e-mail naar het adres dat door de consument is opgegeven in het bestelformulier.

Bewijs van transactie:
De geautomatiseerde registers die worden bewaard in de computersystemen van de vennootschap Caractère Sarl onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbaar en duurzaam medium dat als bewijs kan worden voorgelegd.

Informatie over de producten:
Alle inspanningen zijn geleverd om de nauwkeurigheid van de informatie op DE VERKOPERSITE te waarborgen. DE VERKOPER of zijn leveranciers zijn echter niet verantwoordelijk voor de gevolgen, incidenten, speciale schade als gevolg van elektronische transmissies of de nauwkeurigheid van de overgedragen informatie, zelfs als DE VERKOPER op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. De namen en handelsmerken van producten en fabrikanten worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden. Foto's, beschrijvingen en prijzen van producten zijn niet contractueel.

Geldigheidsduur van het aanbod en de prijs:
Onze prijzen zijn geldig voor de dag.

Leveringsvoorwaarden:
De producten worden geleverd op het adres dat door de consument is opgegeven op het bestelformulier en alleen in de geografische gebieden die we bedienen. Alle producten verlaten onze faciliteiten in perfecte staat. De klant moet de vervoerder (of de postbode) op de hoogte stellen van zelfs de kleinste sporen van schade (gaten, sporen van verplettering, enz.) aan het pakket, en indien nodig het pakket weigeren. Een identiek nieuw product wordt dan kosteloos naar u teruggestuurd. Producten die achteraf als beschadigd tijdens het transport worden verklaard, zonder dat er een klacht is ingediend bij ontvangst van het pakket, kunnen niet worden vergoed. Zoals bij elke zending kan er vertraging optreden of kan het product verloren gaan. In dat geval zullen we de vervoerder vragen om een onderzoek te starten. Alle nodige inspanningen worden geleverd, zolang als nodig is, om het pakket terug te vinden. Indien nodig zal de handelaar worden terugbetaald door de vervoerder en zal een identiek nieuw pakket op zijn kosten worden geleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de levering veroorzaakt door de vervoerder, met name in geval van verlies van producten, slecht weer of stakingen.

Leveringsprobleem door de vervoerder:
Alle afwijkingen met betrekking tot de levering (beschadiging, producten die ontbreken ten opzichte van de leverbon, beschadigd pakket, gebroken producten) moeten onmiddellijk op de leverbon worden vermeld als 'handgeschreven voorbehoud', vergezeld van de handtekening van de klant. De consument moet tegelijkertijd deze afwijking schriftelijk melden aan de vervoerder binnen (2) twee werkdagen na de leverdatum via een aangetekende brief met ontvangstbewijs waarin de genoemde klachten worden uiteengezet. De consument moet een kopie van deze brief sturen naar HET ADRES VAN DE VERKOPER. Zonder dit rapport zullen wij geen vervanging uitvoeren.

Leveringsfouten:
De consument moet op de dag van levering of uiterlijk op de eerste werkdag na de levering eventuele claims betreffende leveringsfouten en/of non-conformiteit van producten in aard of kwaliteit ten opzichte van de informatie op de bestelbon melden aan DE VERKOPER. Na deze termijn wordt elke klacht afgewezen. Deze klacht moet bij DE VERKOPER worden ingediend op HET ADRES VAN DE VERKOPER. Elke klacht die niet wordt ingediend volgens de bovengenoemde regels en binnen de gestelde termijnen kan niet worden aanvaard en ontslaat DE VERKOPER van elke aansprakelijkheid jegens de consument. In geval van leveringsfouten of omruiling moet elk product dat moet worden geruild of terugbetaald worden teruggestuurd naar DE VERKOPER in zijn geheel en in zijn originele verpakking in onberispelijke staat naar HET ADRES VAN DE VERKOPER. Voor acceptatie moet elke retourzending worden gemeld en voorafgaande goedkeuring van DE VERKOPER hebben, die in geval van goedkeuring het pakket naar het juiste adres zal terugsturen. De verzendkosten zijn voor rekening van DE VERKOPER, behalve in het geval dat het product niet overeenkomt met de oorspronkelijke verklaring van de consument in de retourrichting.

Garantie op producten:
De bepalingen van

 deze voorwaarden mogen de consument niet beroven van de wettelijke garantie die de professionele verkoper verplicht om hem te beschermen tegen de gevolgen van verborgen gebreken aan het verkochte goed. De consument wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat DE VERKOPER niet de fabrikant is van de producten die op DE VERKOPERSITE worden gepresenteerd en dat DE VERKOPER vrijgesteld is van alle aansprakelijkheid voor defecte producten. In geval van schade aan personen of eigendommen als gevolg van een defect aan het product, kan alleen de fabrikant van het product verantwoordelijk worden gesteld door de consument, op basis van de informatie op de verpakking van het product. De garantieperiode is één jaar (1 jaar). Uitgesloten van deze garantie zijn alle producten die zijn gewijzigd of gerepareerd door de klant of door een andere entiteit dan de door DE VERKOPER gekozen dienstverleners. De garantie kan worden verlengd volgens de voorwaarden in de winkel en op de website in de workshopsectie.

Herroepingsrecht:
Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op natuurlijke personen. Overeenkomstig de artikelen L. 120-20 heeft de consument veertien (14) kalenderdagen de tijd om, op eigen kosten, de producten terug te sturen die hem niet bevallen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling door de consument. Elke retour moet vooraf worden gemeld aan de klantenservice van DE VERKOPER. Het product moet worden teruggestuurd naar HET ADRES VAN DE VERKOPER. Om evidente hygiënische redenen kunnen producten die uit hun individuele verpakking zijn gehaald en/of zijn gebruikt, niet worden terugbetaald. Alleen producten die in hun geheel, in hun originele volledige en onbeschadigde verpakking en in perfecte staat van wederverkoop zijn teruggestuurd, worden teruggenomen. Elk product dat beschadigd is of waarvan de originele verpakking is beschadigd, wordt niet terugbetaald, geruild of vervangen. Dit herroepingsrecht kan zonder boete worden uitgeoefend, met uitzondering van de verzend- en retourkosten. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht heeft de consument de keuze om ofwel een terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen, ofwel het product te ruilen. In het geval van een ruil worden de verzendkosten door de consument betaald. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal DE VERKOPER alle inspanningen leveren om de consument binnen dertig dagen terug te betalen.

Gebruiksrechten:
Het gebruik van de merken op de site is ten strengste verboden.

Overmacht:
Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een onvoorzien geval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd elk onweerstaanbaar feit of omstandigheid, extern aan de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en dat niet kan worden voorkomen door deze laatste, ondanks alle redelijke inspanningen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere partij binnen tien werkdagen na de datum waarop zij hiervan kennis heeft gegeven, op de hoogte brengen. Beide partijen zullen dan binnen een termijn van drie maanden, tenzij onmogelijk door overmacht, bij elkaar komen om de impact van het evenement te onderzoeken en de voorwaarden vast te stellen waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Als de overmacht langer duurt dan een maand, kunnen deze algemene voorwaarden worden beëindigd door de benadeelde partij. Uitdrukkelijk worden beschouwd als gevallen van overmacht of onvoorziene omstandigheden, naast degenen die gewoonlijk worden overwogen door de jurisprudentie van Franse rechtbanken en rechtbanken: het blokkeren van transportmiddelen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslagen, het stopzetten van telecommunicatienetwerken of problemen met externe telecommunicatienetwerken voor klanten.

Gedeeltelijke nietigheid:
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard of als zodanig worden beschouwd op grond van een wet, een regelgeving of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechterlijke instantie, zullen de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte behouden.

Geen afstand:
Het feit dat een van de partijen geen beroep doet op een verzuim van de andere partij met betrekking tot een van de verplichtingen die zijn vastgelegd in deze algemene verkoopvoorwaarden, kan niet worden opgevat als een afstand van deze verplichting voor de toekomst.

Toepasselijk recht:
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Dit geldt zowel voor de materiële als de formele regels. In geval van geschillen of klachten zal de consument zich in eerste instantie tot DE VERKOPER richten om een minnelijke schikking te bereiken.

Bescherming van persoonsgegevens:
Alle gegevens die u ons toevertrouwt, worden verwerkt om uw bestellingen te kunnen verwerken. Op grond van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, heeft u bij DE VERKOPER het recht op rectificatie, raadpleging, wijziging en verwijdering van de gegevens die u ons heeft verstrekt. Dit recht kan ook online worden uitgeoefend. CNIL-aangiftenummer: 1189391.

Geschillen:
Elke bestelling via DE VERKOPERSITE impliceert de instemming van de kl

ant, zonder enige beperking, met de algemene verkoopvoorwaarden van DE VERKOPER. In geval van verkoop aan een rechtspersoon zal elk geschil met betrekking tot de verkoop (prijs, AV, producten...) worden voorgelegd aan het Franse recht voor de Rechtbank van Koophandel van de maatschappelijke zetel van DE VERKOPER.

Restitutie van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW):

Op grond van artikel 151 van Richtlijn 2006/112/EG kunnen leveringen van goederen worden vrijgesteld van BTW.

De volgende organisaties komen in aanmerking voor restitutie van de BTW voor bestelde goederen:

Leveringen van goederen besteld voor officieel gebruik door:
1. Buitenlandse diplomatieke missies
2. Buitenlandse consulaire vertegenwoordigingen
3. Europese organisaties waarop het protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie van toepassing is
4. Internationale organisaties
5. Strijdkrachten van een staat die partij is bij het Noord-Atlantisch Verdrag (NAVO-strijdkrachten)

Leveringen van goederen besteld voor privégebruik door:
1. Leden van een buitenlandse diplomatieke missie
2. Leden van een buitenlandse consulaire vertegenwoordiging
3. Personeel van een internationale organisatie (en hun gezinsleden die bij hen wonen)

Om restitutie van de BTW te verkrijgen, moeten in aanmerking komende personen DE VERKOPER voorzien van een door de bevoegde autoriteiten van hun land goedgekeurd vrijstellingscertificaat van de BTW.

Laat het me weten als je nog andere vragen hebt!